Biologisk mångfald

Beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken, Edsviken vattensamverkan, läs här

Makrofytinventering i Edsviken september 2014, Calluna, läs här

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010, Naturvatten, 2010, läs här

Naturvärdesinventering Kartering av biotoper i anslutning till Edsviken, Edsviken Vattensamverkan, 2009, läs här

Land- och sötvattenslevande mollusker i alkärren vid Överjärva och Bergendal 2004, Göteborgs naturhistoriska museum, 2006, läs här

Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken - Resultat från undersökningar 2004, Naturhistoriska riksmuseet, 2006, läs här

Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment i Edsviken 2006, Naturvatten i Roslagen AB, 2006, läs här

Inventering av vattenväxter i Edsviken, Tång och Sånt HB, 2006, läs här

Edsviken Fosfor i vatten och sediment, Vattenresurs, 2004, läs här

Inventering av Fält- och Trädskikt i Sörentorp 1999, Miljökontoret Solna stad, 1999, läs här