Miljöövervakning

Modellering av effekter av åtgärder mot minskad fosfortillförsel i Edsviken 2019, IVL Svenska miljöinstitutet, läs här


Igelbäcken 2015-2017. Vattenkemiska och biologiska undersökningar, Calluna, läs här

 

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2015-2017, Calluna, läs här

Miljögifter i vatten och sediment i Edsviken 2017, EKOZ, läs här

Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2017, Calluna, läs här

Igelbäcken 2015-2016. Vattenkemiska och biologiska undersökningar, Calluna, läs här

Bottenfaunaundersökningar i Igelbäcken med flera 2016, läs här

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016, Calluna, läs här

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016, presentation, Calluna, läs här

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2016, Calluna, läs här

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015, Calluna, läs här

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015, presentation, Calluna, läs här

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2014, Calluna, läs här

Makrofytinventering i Edsviken september 2014, Calluna, läs här

Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013, Calluna, läs här

Miljöövervakningsprogram 2014-2018 Edsvikens avrinningsområde, Edsviken Vattensamverkan, 2014, läs här

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2013, Pelagia Miljökonsult AB, 2013, läs här

PM Beräkningar av flöden genom Stocksundet, WSP, 2013, läs här

Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Igelbäcken, Igelbäcksgruppen, 2012, läs här

Status och åtgärdsbehov för Edsviken - Underlag för statligt, kommunalt och mellankommunalt vattenvårdsarbete, Naturvatten, 2012, läs här

Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar i Edsviken 2010-2012, Naturvatten, läs här

Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag, Medins Biologi AB, 2012, läs här

Säbysjön statusbedömning och sammanställning av dokumentation - Delrapport 1, SWECO, 2011, läs här
Säbysjön kontrollprogram - Delrapport 2, SWECO, 2011, läs här
Säbysjön åtgärdsplan - Delrapport 3, SWECO, 2011, läs här

Biologiska och vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2011 - Jämförelser mellan åren 1973-2011, Naturvatten, 2011, läs här

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010 - Jämförelser mellan åren 1973-2010, Naturvatten, 2010, läs här

Näringsdynamik i Noraåns dräneringsområde: Ekebysjön-Nora Träsk-Edsviken, Stockholms Universitet, 2005, läs här

PM Utredning av reningseffekten i Nora träsk, SWECO VIAK, 2003, läs här

Acceptabel belastning på sjön Edsviken, SWECO VIAK, 2003, läs här