Edsviken vattensamverkans tankar kring Svenska kraftnäts tunneldrivning vid Stocksund

2017-03-15

Edsviken vattensamverkans inställning till Svenska kraftnäts arbete med Citylink etapp 2 gällande tunneldrivningen vid Stocksund

Bakgrund

För att möta Stockholmregionens elförsörjningsbehov arbetar Svenska kraftnät med att utveckla elnätet. Ett projekt syftar till att upprätta en kabelsträckning mellan Skanstull och Anneberg för växelströmskablar om 400 kilovolt förlagda i tunnel. Tunneln kommer att borras med en tunneldrivningsmaskin och vara cirka 5 meter i diameter. Den geografiska sträckningen innebär en tunneldrivning som passerar under Edsviken vid Stocksund.

Ett 60-tal fastighetsägare i Danderyd och Solna, boende i närheten av berört område, har överklagat beslutet om tillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Fastighetsägarna är bland annat oroliga för förorening av Edsvikens vatten. Fastighetsägarna uppmanade Edsviken vattensamverkan att överklaga det tillstånd som mark- och miljödomstolen har gett Svenska kraftnät.

Edsviken vattensamverkans tankar kring frågan

Edsviken vattensamverkan är inte sakägare och har inte överklagat domen. Danderyd och Solna kommuner som ingår i Edsviken vattensamverkan är sakägare och de har valt att inte överklaga domen. De berörda kommunerna är väl insatta i projektet och har under lång tid varit delaktiga i planeringen och samråd kring projektet.

Edsviken vattensamverkan har talat med berörda kommuner och bedömer att projektet inte riskerar att påverka Edsviken negativt.

I korthet innebär tunneldrivningen under Edsviken att man borrar en ca 5 m bred tunnel under Stocksund. Tunneln kommer utgå från Anneberg och gå ca 80 m under sjöbotten, med en lågpunkt under sjön. Under anläggningsfas, såväl som i driftfas kommer det att läcka in grundvatten i tunneln. Vatten kommer att hanteras på två olika sätt under anläggningsfas respektive driftsfas.

·         Under anläggningsfas behöver man transportera bort det vatten som läcker in i tunneln. Vattnet kommer först att pumpas till sedimentationsbassänger vid Anneberg och därefter till en för projektet anlagd våtmark i Rinkebyskogen. Orsaken till att våtmarken anlades var att man ville reducera de stora kvävemängder man befarade få vid sprängningsarbeten där tunneln börjar.

·         Under driftfas tror man inte att tunneln kommer bli helt tät så man kommer behöva pumpa bort inläckande grundvatten. Detta vatten kommer att pumpas till en sedimentationsbassäng för rening innan det leds ner i Edsviken.

Ett kontrollprogram upprättas under byggtiden och under en inledande period i driftskedet av tunneln för att säkerställa att ingen skadlig miljöpåverkan uppkommer. Kontrollprogrammen skall godkännas av berörda kommuner.

Eftersom tunneln ligger 80 m under sjöbotten är det vatten som kommer att läcka in i tunneln grundvatten. Edsviken vattensamverkan ser inte någon sannolik risk för att detta vatten skulle vara starkt förorenat. Allt det uppumpade vattnet att renas innan det släpps ut i Edsviken.

Frågor och svar

Fråga:

Under anläggningsfasen har Svenska kraftnät rätt att släppa ut 3 500 kubikmeter vatten per dag i Edsviken. Det låter mycket. Kommer Edsviken att må dåligt av detta?

Svar:

3 500 kubikmeter vatten inte är så mycket som det kan låta som. Vattenvolymen man dagligen vill släppa ut i Edsviken under byggfasen motsvarar ca 0,1 promille av Edsvikens volym, eller grovt räknat 0,5 procent av den vattenmängd som naturligt byts ut i Edsviken varje dag. Eftersom vattnet dessutom är renat grundvatten ser vi ingen risk med att detta skulle vara dåligt för Edsviken.

Fråga:

När man leder ner det renade grundvattnet i Edsviken, kommer själva vattentillförseln röra upp föroreningar som idag ligger sedimenterade i botten?

Svar:

Det korta svaret är Nej. Om det finns föroreningar som kan grumlas upp på den plats man släpper ut vattnet kan man lösa det genom att till exempel suga upp slammet på botten under den plats där man ska släppa ut vatten. Det är upp till Svenska kraftnät att presentera hur man undviker eventuell påverkan. Detta hanteras i ett kontrollprogram som godkänns av kommunerna. Dessutom är vattnet som släpps ut i Edsviken troligen varmare och mer sött än det vatten det möter i Edsviken. Det innebär att tillkommande vatten kommer söka sig mot ytan (på grund av en lägre densitet), vilket minimerar risken för uppgrumling av sediment.

 

Länkar

Här kan du läsa en nyhet från lokaltidningen Mitt i Sollentuna där Sollentuna kommuns vattensamordnare och Danderyds kommuns miljösamordnare uttalar sig i frågan. Klicka här.

Dokument om ärendet finns samlat på Svenska Kraftnäts projektsida. Klicka här.