Påverkan

Edsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. I kombination med dålig vattenomsättning leder detta till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv. I samarbetets gemensamma åtgärdsplan föreslås en rad åtgärder för att förbättra Edsvikens olika kvaliteter.

Läs mer nedan om de utmaningar vi står inför nedan

Övergödning och dåliga syrgasförhållanden

Bebyggelse, stranderosion och båttrafik